กลศาสตร์สถิติ เป็นวิชาที่มุ่งอธิบายพลศาสตร์ของระบบที่มีอันตรกิริยา ระหว่างองค์ประกอบมูลฐานจำนวนมาก โดยระบบอาจประพฤติตนตามฟิสิกส์