เคมีอุณหพลศาสตร์ คือ ความสัมพันธ์กับพลังงาน Energy รวมไปถึงรูปแบบของพลังงานต่างๆ