เคมีไคเนติกส์ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับความเร็ว ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเวลาของความเข็มข้นของสารที่ทำปฏิกิริยาหรือของผลิตภัณฑ์