Statistical Mechanics

กลศาสตร์สถิติ เป็นวิชาที่มุ่งอธิบายพลศาสตร์ของระบบที่มีอันตรกิริยา ระหว่างองค์ประกอบมูลฐานจำนวนมาก โดยระบบอาจประพฤติตนตามฟิสิกส์

Chemical Kinetics

เคมีไคเนติกส์ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับความเร็ว ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเวลาของความเข็มข้นของสารที่ทำปฏิกิริยาหรือของผลิตภัณฑ์

Chemical Thermodynamics

เคมีอุณหพลศาสตร์ คือ ความสัมพันธ์กับพลังงาน Energy รวมไปถึงรูปแบบของพลังงานต่างๆ