เคมี คือสสารเป็นวิทยาศาสตร์อีกที่มีความสำครัฐอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึงการต้องศึกษาถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติของสสารที่เน้นไปเรื่องอะตอม เคมีถูกเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมโยงของฟิสิกส์ที่สามารถเข้ากับวิทญศาสตร์สาขาอื่นได้เป็น ธรณีวิทยา และชีววิทยา โดยสาขาของเคมีแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

เคมีวิเคราะห์

เคมีวิเคราะห์ หรือ (Analytical Chemistry) คือการวิเคราะห์ตัวอย่างสาร เพื่อศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้าง

analytical-cwefeg

ชีวเคมี

ชีวเคมี (Biochemistry) คือการศึกษาสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และ ปฏิสัมพันธ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

Biochemistry-qwf

เคมีอนินทรีย์

เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) คือการศึกษาคุณสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกระหว่างสาขาทางอินทรีย์และสาขาอนินทรีย์นั้น ไม่ชัดเจน และยังมีการเหลื่อมของขอบเขตการศึกษาอยู่มาก เช่นในสาขา organometallic chemistry

gwegwg

เคมีอินทรีย์

คมีอินทรีย์(Organic Chemistry) คือการศึกษาโครงสร้าง, สมบัติ, ส่วนประกอบ และปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอินทรีย์

เคมีฟิสิกส์

เคมีเชิงฟิสิกส์(Physical Chemistry) คือการศึกษารากฐานทางกายภาพของระบบและกระบวนการทางเคมี ตัวอย่างที่เห็นก็เช่น นักเคมีเชิงฟิสิกส์มักสนใจการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเชิงของพลังงาน สาขาที่สำคัญในกลุ่มนี้รวมถึง
เคมีอุณหพลศาสตร์ (chemical thermodynamics)
เคมีไคเนติกส์ (chemical kinetics)
เคมีควอนตัม (quantum chemistry)
กลศาสตร์สถิติ (statistical mechanics)
สเปกโตรสโคปี (spectroscopy)

qgqgqg
be6b6qefq