วิทยาศาสตร์การกีฬา

‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ คือ ศาสตร์หนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า ด้วยการศึกษาถึงผลที่มาจากการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายภายใต้กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสายร่วมกับเทคนิคทางด้านเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพร้อมยกศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักทางด้านวิชาสรีรวิทยา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา รวมทั้งอื่นๆ เพราะฉะนั้นนั้น วิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมสรรพวิชาต่างๆมากมาย ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทางด้านสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาการกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, สังคมวิทยาการกีฬา, เวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

ประเภทการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา’

  1. กายวิภาคศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของร่างกาย ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่าง และสัดส่วนของร่างกายของนักกีฬาแต่ละคน เช่น กระดูก, กล้ามเนื้อ, ข้อต่อ, หัวใจ เป็นต้น
  2. สรีรวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอวัยวะรวมทั้งระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งหาสาเหตุที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบของอวัยวะต่างๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ
  3. ชีวกลศาสตร์ คือ ศึกษา กล้ามเนื้อ, กระดูก, เส้นเอ็น เป็นต้น เพื่อพัฒนานำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา รวมทั้งสร้างการฝึกซ้อมและเรียนรู้ความแตกต่างของร่างกายซึ่งแตกต่างกันไป
  4. การฝึกซ้อมกีฬา คือ ศาสตร์ที่ศึกษารูปแบบวิธีฝึก ให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยในด้านต่างๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงอายุ, เพศ, วัย รวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อหาหนทางยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
  5. โภชนาการทางกีฬา คือ การศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า, วิตามิน, สารอาหาร ของอาหารแต่ละชนิด สัดส่วนทั้งทางด้านปริมาตร และคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ใน การเก็บสำรองพลังงาน, การชดเชยพลังงาน เป็นต้น ซึ่งการรับประทานอาหารให้เหมาะสม จะช่วยเสริมโครงร่างตลอดจนยะระดับความสามารถของร่างกายให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  6. จิตวิทยาการกีฬา คือ วิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิด, ความสามารถพิเศษเฉพาะตน, การเคลื่อนไหว รวมทั้งทักษะกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจที่เฉียบคม ในแต่ล่ะสถานการณ์จริงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อเกมการแข่งขันรวมทั้งการแสดงออก แสดงให้เห็นถึงทักษะพิเศษของนักกีฬาในแต่ล่ะบุคคล
  7. เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ทางด้านเยียวยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน, รักษา รวมทั้งฟื้นฟู สภาพร่างกายให้แก่นักกีฬาในทุกๆช่วง เพื่อเสริมสร้างให้สมรรถภาพทางกาย อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งยังพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

8. เทคโนโลยีการกีฬา ให้ความรู้อย่างเจาะลึก เกี่ยวกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ, การใช้เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมให้แก่นักกีฬา เป็นการนำองค์ความรู้ ความก้าวหน้าสมัยใหม่ ให้ควบคู่ไปกับวิชาทางกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด