วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport science) เป็นศาสตร์ที่ได้จากการเรียนรู้ และ ค้นคว้าผลของการมีส่วนร่วมกันของการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา และการออกกำลังทั่วไป โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาร่วมกับเทคนิคเฉพระทาง เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬา ดึงความสามารถของนักกีฬาเองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยอาศัยประโยชน์จากวิชาสรีระวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การกีฬาก้าวไปสู้แนวหน้า และไม่ต้องกลัวในส่วนของเรื่องอาการบาดเจ็บ สามารถที่จะรักษาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว