วิทยาศาสตร์

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า วิทยาศาสตร์ คือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคเก่าจนกระทั่งกลายเป็นโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่ง

วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่ได้มาจากการสังเกตในธรรมชาติที่มีอยู่จริง มุ่งเน้นการใช้สติปัญญาและเหตุผลในการศึกษา มีเป้าหมายของการทดลอง ข้อสันนิษฐานที่แน่ชัดอย่างเป็นระบบ ส่วนทฤษฎีหรือหลักการต่างๆที่คิดขึ้นมานั้น ต้องผ่านการพิสูจน์จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการยอมรับ แต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้า มีการพิสูจน์เพื่อหักล้างทฤษฎีความรู้เดิมที่ผ่านมา คำตอบนั้นก็จะเข้ามาแทนที่ได้เช่นกัน ทำให้การต่อยอดความรู้มีไปได้ไม่สิ้นสุด ที่สำคัญมากคือ ทุกการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ล้วนนำมาป่าวประกาศเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือของผู้ทดลองเองที่สามารถนำความรู้และคำตอบที่ได้นั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อชื่อเสียง เงินทอง หรือหลายๆครั้งก็ต้องอาศัยนายทุนหรือนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมานำไปต่อยอด เกิดเป็นผลงานชิ้นสำคัญต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลก

อันที่จริง ทุกอารยธรรมโบราณมีเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่ด้วย เพียงแค่การจดบันทึกหรือการให้ความสำคัญกับความรู้ด้านนี้ยังไม่มีมากเท่าที่ควร จนกระทั่งมาถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรป ที่ทำให้ชาวตะวันตกหันกลับไปหาความรู้โบราณของกรีกที่เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ เรขาคณิต และอื่นๆ จนกระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตได้ทำให้การผลิตสินค้าสามารถกระจายตัวไปสู่ชุมชน ลดปัญหาต่างๆที่เคยมีมา แล้วการก่อตัวขึ้นของสงครามโลกทั้งสองครั้ง ทำให้วิทยาศาสตร์ทั้งที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนและทำลายชีวิต ได้นำมาค้นคว้าพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นหลักความรู้ที่ผู้คนทั่วโลกยอมรับมากที่สุดว่า จะสามารถทำให้สังคมก้าวหน้าหรือถอยหลังลงได้

มีผลงานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ นับตั้งแต่วิชากลศาสตร์ ที่นำไปสู่การประดิษฐ์ล้อรถ ลูกรอก ช่วยให้การเดินทางและขนส่งสะดวกขึ้น ต่อยอดมาถึงพลังขับเคลื่อนต่างๆ อีกทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากมีการค้นพบที่ถูกต้องกว่า หรือได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า นั่นจึงนำไปสู่การหักล้างความเชื่อโบราณหลายเรื่อง เช่น นักปรัชญายุคก่อนเคยเชื่อว่าโลกแบน แต่กาลิเลโอวิเคราะห์ว่า โลกกลม หรือ แต่เดิมเคยเชื่อกันว่า มนุษย์กำเนิดจากอาดัมและอีฟตามตำนานในไบเบิล แต่ชาร์ล ดาร์วิน ได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการที่ว่ามนุษย์นั้นได้มีการวิวัฒน์เรื่อยมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก่อนจะกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน หรือ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ซึ่งค้นพบยาเพนนิซิลิน ที่ใครหลายคนเรียกว่า ยาครอบจักรวาล ทั้งหมดนี้คือการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนไปโดยปริยาย

และในอนาคต ความเชื่อเดิมหลายเรื่องก็จะโดนลบล้างและเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน