ในการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันมักจะเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยเราสามารถที่หาเหตุผลเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ได้โดยมีขั้นตอนในการคิดแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วยแก้ไขเรื่องราวต่างๆ ดั้งต่อไปนี้การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน แบบมีขั้นตอนซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นๆ