‘วิทยาศาสตร์’ เป็นอีกศาสตร์การเรียนรู้หนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อโลก และการพัฒนาของมนุษย์เป็นอย่างสูง ศาสตร์นี้ว่าด้วยเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งมีชีวิต  – ปราศจากชีวิต อีกทั้งยังประมวลความรู้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเภทของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เองก็มีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายระบบ ในแต่ละระบบล้วนมีเหตุผลรวมทั้งหลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน แล้วถ้าลองนำมาจำแนกตามธรรมชาติของวิชาแล้วล่ะก็ จะสามารถจำแนกได้เป็น 3 สาขา ได้แก่…

  • กายภาพ
  • ชีวภาพ
  • สังคม

วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล ของสิ่งไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ฟิสิกส์ , ดาราศาสตร์ , เคมี , ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในโลกและจักรวาล ของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ชีววิทยา , สัตว์วิทยา เป็นต้น

วิทยาศาสตร์สังคม เรียนรู้ – ศึกษา สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งรวมกันอยู่เป็นชุมชนขนาดเล็กหรือสังคมขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น สังคมศาสตร์ , มนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น

ต่อมาเมื่อนำวิทยาศาสตร์กายภาพ กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มารวมกันแล้ว ก็จะสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ กับ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ความรู้อันมีต่อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยเป็นไปตามกฎพื้นฐานของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่างๆจากธรรมชาติ จัดเป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน โดยประกอบด้วย กฎ , ทฤษฎี , ความจริง , ความคิดรวบยอด ซึ่งนำมาจากศึกษาค้นคว้าอย่างเจาะลึก เพราะจากความต้องการในหาความรู้ในด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ วิธีนำองค์ความรู้ , ความเข้าใจพื้นฐานทาง ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์สูงสุด

โดยวิทยาศาสตร์ มีส่วนแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ ตรงวิธีค้นคว้าหาความจริงของโลก จะต้องใช้ทักษะรวมทั้งกระบวนการอย่างเป็นระบบ เห็นแจ้งชัดเจน ด้วยการทดลองสรุป ตั้งสมมุติฐาน จนกระทั่งสามารถพิสูจน์ได้ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จะต้องมีการนำหลักฐานจากกระบวนอันเกิดขึ้นจริงมาประกอบได้ ส่วนทางด้าน วิทยาศาสตร์เทียม อันเป็นศาสตร์ที่ขาดวิธีซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่อาจก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้ ทำให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่โน้มน้าวหรือปลูกฝังให้มนุษย์มีความเชื่อโดยปราศจากเหตุผล หลงงมงายแบบไม่มองตามความเป็นจริง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจวบจนถึงกระทั่งปัจจุบัน ก็มีเนื้อหาแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ อย่างไรก็ตามขอบข่ายของการพัฒนาในช่วงยุคต้นๆ อาจเกิดขึ้นจาก วิธีคิดค้น  หรือประดิษฐ์เครื่องมือ , อาวุธ , วิธีหาอาหาร , วิธีเก็บรักษาอาหาร , การเพาะปลูกพืชผัก , จัดการความเป็นอยู่ , คิดค้นภาษา , จดบันทึก เป็นต้น